Editor-in-Chief

Anatoliy Konverskiy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Editorial Board

Leonid Gubersky, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Sergii Rudenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Yaroslav Sobolievskyi, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Iryna Dobronravova, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Dmytro Nelipa, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Mykola Obushniy, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Valentina PanchenkoTaras Shevchenko National University of Kyiv

Anatoliy Priyatelchuk, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Myroslav Rusin, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Yevgen Kharkovchenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Volodymyr Tsvykh, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Lyudmyla Shashkova, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Petro Shliakhtun, Taras Shevchenko Kyiv National University

Volodymyr Yaroshovets, Kyiv National Taras Shevchenko University