Назад до архіву

Гуманітарні студії. №31 2018

НАУКОВІ СТАТТІ  
 Аввад М. Роль індуктивної логіки програмування в деяких прикладах машинного навчанн
 Добродум О. В. Вайшнавські ремінісценції постмодерністської цивілізаці
 Зборовська К. Б. Любов (amore та caritas) як пізнання та зв'язок між ratio та intellectus. Найвищий вимір творчост1
 Клименко Р. В. Феномен NBIC-конвергенцii
 Крикун В. Ю. Підштовхування як методологія комунікативного впливу
 МакГрат Ч. Україна: ранні повстання за незалежність Хмельницького і Мазепи
 Мостіпан О. М. Суспільно-політичні аспекти першої державної історії Японії "Ніхон Сьокі"
 Мроз Т. Історіографія філософії і національної традиції. Деякі роздуми на основі дискусій з історії польської філософії
 Петік Я. О. Логіка обчислювальної складності
 Рева Н. О. Логічні помилки та когнітивне викривлення
 Соболєвський Я. А. Філософська поезія американського трансценденталіста Волта Вітмена


[Гуманітарні студії. №31 2018 - Повний текст] - PDF

Назад до архіву

Випуск №31 2018

[текст статті] - PDF (мова - англійська)

https://doi.org/10.17721/2521-6805.2018/31-1/11

 

УДК 16 

М. Аввад, аспірант

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,

викладач математики та інформатики Американський університет м. Бейрут, Бейрут, Ліван

 

РОЛЬ ІНДУКТИВНОЇ ЛОГІКИ ПРОГРАМУВАННЯ В ДЕЯКИХ ПРИКЛАДАХ МАШИННОГО НАВЧАННЯ

 

Показано, що індуктивне логічне програмування (ILP), як і раніше, актуально в сучасних програмах машинного навчання. Здебільшого ми виокремлюємо три сучасні додатки, де використання підходу ILP особливо ефективно порівняно з іншими методами машинного навчання. Ці додатки точно пов'язані з методами пошуку, ігровими стратегіями й поведінкою користувачів у мобільних областях.

Ключові слова: Машинне навчання, ILP, Пролог, Логічні програми, Електронні таблиці, Освітні програми, Мобільні додатки, Стратегії ігор, Пошукові системи пошуку.

 

М. Аввад, аспирант

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина,

преподаватель математики и информатики Американский университет г. Бейрут, Бейрут, Ливан

 

РОЛЬ ИНДУКТИВНОЙ ЛОГИКИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ В НЕКОТОРЫХ ПРИМЕРАХ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

 

Показано, что индуктивное логическое программирование (ILP) по-прежнему актуально в современных приложениях машинного обучения. В основном мы выде-

ляем три современных приложения, где использование подхода ILP особенно эффективно по сравнению с другими методами машинного обучения. Эти приложения точно связаны с методами поиска, игровыми стратегиями и поведением пользователей в мобильных областях.

Ключевые слова: Машинное обучение, ILP, Пролог, Логические программы, Электронные таблицы, Образовательные приложения, Мобильные приложения, Стратегии игр, Поисковые системы поиска.

 

Список використаних джерел:

1. Lavrac, N., & Džeroski, S. 1993. Inductive logic programming: techniques and applications. Chichester: Ellis Horwood.

2. Awwad, M., 2018. Influences of Frege’s Predicate Logic on Some Computational Models, Future Human Image. Volume 9.

3. Kowalski, R., 1974. Predicate logic as programming language, Proc. IFIP Cong 1974, North-Holland Pub Co, Amsterdam, pp 569-574.

4. Robinson, J.A., 1965. A Machine-Oriented Logic Based on the Resolution Principle. Journal for the Association for Computing Machinery, 12, pp. 23-41.

5. Jose Carlos Almeida Santos, Manuel Fonseca de Sam Bento Ribeiro, 2014.  Improving Search Engine Query Expansion Techniques with ILP. In “Latest Advances in Inductive Logic Programming”, World Scientific.

6. Muggleton S., Xu C., 2014. Can ILP Learn Complete and Correct Game Strategies? In “Latest Advances in Inductive Logic Programming”, World Scientific.

7. Markitanis A., Corapi D., Russo A., Lupu E.C., 2014. Learning User Behaviours in Real Mobile Domains. In “Latest Advances in Inductive Logic Programming”, World Scientific.

8. Lin, D., Dechter, E., Ellis, K., Tenenbaum, J.B., and Muggleton, S.H., 2014.  Bias reformulation for one-shot function induction. Proceedings of the 23rd European Conference on Artificial Intelligence (ECAI 2014), Amsterdam, IOS Press.

9. Muggleton, S.H., Lin, D., and Tamaddoni-Nezhad, A., 2015. Meta-interpretive learning of higher-order dyadic datalog: Predicate invention revisited. Machine Learning, 100(1).

10. Cropper, A.,  and Muggleton, S.H., 2015. Learning efficient logical robot strategies involving composable objects. Proceedings of the 24th International Joint Conference Artificial Intelligence (IJCAI 2015).

11. Cropper, A.,  and Muggleton, S.H., 2015. Logical minimisation of meta-rules within meta-interpretive learning. Proceedings of the 24th International Conference on Inductive Logic Programming. Springer-Verlag. LNAI 9046.

12. Oltean, M., 2004. Evolving winning strategies for nim-like games. World Computer Congress, 9(2).

13. Berlekamp,E.R., Conway,J.H., Guy, R.K., 2001. Winning Ways for your Mathematical Plays, Volume 1. A K Peters/CRC Press, London.

14. Corapi, D., Russo, A.,  Lupu, E.C., 2010. Inductive logic programming as abductive search.  Technical Communications of the 26th International Conference on Logic Programming.

15. Corapi, D., Ray, O.,  Russo, A., Bandara, A., and Lupu, E.C., 2008. Learning rules from user behaviour, 2nd International Workshop on the Induction of Process Models, September.

16. Muggleton S., De Raedt L.,  Poole D.,  Bratko I., Flach P., Inoue K., Srinivasan A., 2012. ILP turns 20 Biography and future challenges. Springerlink.com. Machine Learning, vol. 86 (1).

17. Muggleton S., 1991. Inductive Logic Programming. New Generation Computing. Volume 8 (4). 

 

© М. Аввад

© 2018 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Назад до архіву

Випуск №31 2018

[текст статті] - PDF

https://doi.org/10.17721/2521-6805.2018/31-3/11

 

УДК 101

К. Б. Зборовська, асп.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0003-0949-3801

 

ЛЮБОВ (AMORE ТА CARITAS) ЯК ПІЗНАННЯ ТА ЗВ'ЯЗОК МІЖ RATIO ТА INTELLECTUS. НАЙВИЩИЙ ВИМІР ТВОРЧОСТІ

 

Репрезентовано історико-філософський аналіз феномену любові, який виявляється ключовим у творчому доробку Миколи Кузанського як у світлі його гносеологічних побудов, так і з огляду на його роздуми щодо природи людини. Акцент зроблено на антропологічному характері системи Миколи Кузанського, експлікуючи, що саме такий підхід дає змогу глибше зрозуміти онтологічний базис традиції співвідношення у філософії Миколи Кузанського intellectus та творчих інтенцій у людині, а також підводить до завершального концепту антропологічного вчення Миколи Кузанського, а саме – deiformitatem (обожнення). Отримані результати можуть бути використані для розробки нормативних курсів, спецкурсів із історії філософії, медієвистики та філософії релігії при розгляді середньовічної містики.

Ключові слова: антропологія, природа людини, sensus, ratio, intellectus, amore, caritas.

 

К. Б. Зборовская, асп.

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, Украина

 

ЛЮБОВЬ (AMORE И CARITAS) КАК ПОЗНАНИЕ И СВЯЗЬ МЕЖДУ RATIO И INTELLECTUS. НАИВЫСШЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА

 

Представлен историко-философский анализ феномена любви, который оказывается ключевым в творчестве Николая Кузанского как в свете его гносеологических построений, так и учитывая его размышления о природе человека. Подчеркнут именно антропологический характер системы Николая Кузанского, так как именно такой подход позволяет глубже понять онтологический базис традиции соотношение в философии Николая Кузанского intellectus и творческих интенций в человеке, а также подводит к завершающему концепту антропологического учения Николая Кузанского, а именно – deiformitatem (обожания). Полученные результаты могут быть использованы при разработке нормативных курсов, спецкурсов по истории философии, медиевистике и философии религии при рассмотрении средневековой мистики. 

Ключевые слова: антропология, природа человека, sensus, ratio, intellectus, amore, caritas.

 

Список використаних джерел:

1. Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие // Мистическое богословие: Сб. – Киев: Путь к истине, 1991. – 392 c. Dionisij Areopagit. Misticheskoe bogoslovie // Misticheskoe bogoslovie: Sb. – Kiev: Put' k istine, 1991. – 392 c.

2. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Сост.подг.текста, общ.ред. А.А.Тахо-Годи, В.П. Троицкого. М.; Мысль, 2001.- 558,[1] с. 1 л. порт.- (Философское наследие). Losev A.F. Dialektika mifa. Sost.podg.teksta, obshh.red. A.A.Taho-Godi, V.P. Troickogo. M.; Mysl', 2001.- 558,[1] s. 1 l. port.- (Filosofskoe nasledie).

3. Кон И. С. Дружба. — 4-е изд. — СПб.: ИД "Питер", 2001. Kon I. S. Druzhba. — 4-e izd. — SPb.: ID "Piter", 2001.

4. Kremer K. Das kognitive und affektive Apriori bei der Erfassung des Sittlichen // MFCG (26), 2000. – Рp. 101-144.

5. Nicolai de Cusa. De docta ignorantia. Ediderunt Ernestus Hoffmann et Raymundus Klibansky. Volumen I. – Lipsiae: in aedibus Felicis Meiner, 1932.

6. Nicolaus Cusanus. De quaerendo Deum del Cusano. / Editor: Maria Teresa Liaci. – Publisher: Francolini (tip.), 1966. – 27 pages.

7. Nicolai de Cusa Opera Omnia. Vol. III: De coniecturis. / Ediderunt: I. Koch C. Bormann I. G. – Senger comite, Hamburgi 1972. Novam editionem curavit Burkhard Mojsisch 2007. – [Електронний ресурс.] – Режим доступу: https://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost15/Cusa/cus_ccon.html

8. Nicolai de Cusa. Sermo CCLXXX «Ego sum pastor bonus» // Nicolai de Cusa. Opera omnia / Indices Sermones CCIV-CCXIII. / Editors: Johannes Leicht, Heidi Hein. – Publisher: Meiner, F, 2008. – 974 p. – Pp. 585 – 589.

9. Nicolai de Cusa. Sermo CCLXXXIII «Sublevatis oculis» // Nicolai de Cusa. Opera omnia / Indices Sermones CCIV-CCXIII. / Editors: Johannes Leicht, Heidi Hein. – Publisher: Meiner, F, 2008. –974 p. – Pp. 613 – 623.

10. Nogueira M.S.M. Amor, caritas e dilectio – Elementos para uma Hermenêutica do Amor no Pensamento de Nicolau de Cusa. / Dissertação de Doutoramento em Filosofia. – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2008. – 401 р. 

 

© К. Б. Зборовська

© 2018 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Назад до архіву

Випуск №31 2018

[текст статті] - PDF (мова - англійська)

https://doi.org/10.17721/2521-6805.2018/31-2/11

 

УДК 294.5: 7.067 

О. В. Добродум, д-р філос. наук, доц., проф.

Київський національній університет культури і мистецтв, Київ, України

 

ВАЙШНАВСЬКІ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

 

Зосереджено увагу на місці вайшнавізму в сучасній постмодерністській цивілізації. Виявлено особливості репрезентації Індії в епоху постмодернізму, досить консервативної та водночас виключно інноваційної і високотехнологічної, постмодернізації індуїстського наративу, специфіки філософської рефлексії вайшнавізму як маніфестації індуїзму. Здійснено аналіз орієнталістські/неоіндуїстських модусів у постмодерністському контексті.

Ключові слова: вайшнавізм, неоіндуїзм, Схід, трансцендентальний трансгуманізм, релігійність, постмодернізм.

 

О. В. Добродум, д-р филос. наук, доц., проф.

Киевский национальный университет культуры и искусств, Киев, Украина

 

ВАЙШНАВСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

 

Внимание сосредоточено на месте вайшнавизма как одной из форм выражения постмодернизма в современной цивилизации. Выявлены особенносты репрезентации Индии в эпоху постмодернизма, довольно консервативной и в то же время исключительно инновационной и высокотехнологичной, постмодернизации индуистского нарратива, специфики философской рефлексии вайшнавизма как манифестации индуизма. Осуществлен анализ ориенталистских/неоиндуистских дискурсов в постмодернистском контексте.

Ключевые слова: вайшнавизм, неоиндуизм, Восток, трансцендентальный трансгуманизм, религиозность, постмодернизм.

 

Список використаних джерел:

1. Aivazyan A.A. Postmodernism and Zen Buddhism [Electronic resource]. - Mode of access: http://rudocs.exdat.com/docs/index-150452.html?page=5

2. Aksyuchits V. Nirvanizm of postmodernism [Electronic resource]. - Mode of access:  http://www.apn.ru/publications/article27118.htm

3. Garbuz O.V. Meetings on either side of the mirror or matryoshka and postmodern [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.analiculturolog.ru/journal/archive/item/1714-coming-- for- side- mirror- or mattress-and- postmodern.html

4. Krayko Yu.V. Nontraditional religiosity as a phenomenon of the era of globalization [Electronic resource]. - Mode of access: http://libri-classic.org/docs/non-tradition-religion.docx

5. Narizhny Yu. Religious sphere in the era of postmodern [Electronic resource]. - Mode of access:  http://postmodern.in.ua/?p=1686.

6. Pluzhnikova N.N. Dialogue of esoterics and science in the postmodern interpretation of culture // Historical, philosophical, political and legal sciences, culturology and art history. Questions of theory and practice. - 2011. - Issue No. 5 (11). - Part 4. - P.142-145.

7. Postmodernism and irrational forms of cognition of being [Electronic resource]. - Mode of access:  http://www.greatphilosophy.ru/philgs-565-1.html

8. Swami Vishnudevananda Giri. The main features of the future man [Electronic resource]. - Mode of access: http://www.advayta.org/4512

9. See: Dobrodum O.V. Vaishnavism and cyberspace // Vaishnava tradition through centuries. Issue 2: Collection of Materials III and IV of the International Religious Studies School "Vaishnava Tradition Through the Century" 2014-2015. - Lutsk: Printmarket, 2016. - P.114-123.

10. Timoshchuk A.S. Postmodernism and neoinduism as a single space of post-culture // Orientations ... Vol. 1 - Moscow: IF RAS, 2001. - P.105-111. Postmodernism // From Wikipedia, the free encyclopedia [Electronic resource]. - Mode of access:  https://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism 

 

© О. В. Добродум

© 2018 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Назад до архіву

Випуск №31 2018

[текст статті] - PDF

https://doi.org/10.17721/2521-6805.2018/31-4/11

 

УДК [004.5+004.8]:304

Р. В. Клименко, асп.

Харківський національний університет імені Каразіна, Харків, Україна

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID: 0000-0002-5363-3990

 

ФЕНОМЕН NBIC-КОНВЕРГЕНЦII

 

Здійснено філософський аналіз феномену NBIC-конвергенції як ключової тенденції сучасності у сфері технологій, яка безумовно вплине на побут та соціальне становище суспільства. Розроблено концепцію штучного розвитку людини завдяки розвитку технологій майбутньому. Спрогнозовано можливі ризики, пов'язані з неконтрольованим розвитком технологій, у тому числі й у генній модифікації людини, використанні штучного інтелекту. Запропоновано оригінальну концепцію змін у людському побуті, які буде викликано синергетичним ефектом від розвитку NBIC-технологій. Досліджено оригінальні філософські наслідки, такі як зміни в мисленні про категорії природного – штучного. Отримані результати дозволяють вважати, що сучасні технології надають великі можливості, які слід адекватно оцінювати. Іхнє значення не обмежується лише побутовою сферою.

Ключові слова: NBIC, нано, інфо, біо, когно, синергетика, трансгуманізм, футурологія, прогрес, технологія, революція.

 

Р. В. Клименко, асп.

Харьковский национальный университет имени Каразина, Харьков, Украина

 

ФЕНОМЕН NBIC-КОНВЕРГЕНЦИИ

 

Представлен философский анализ феномена NBIC-конвергенции как ключевой тенденции современности в сфере технологий, которая, безусловно, будет влиять на быт и социальное положение общества. Разработана концепция искусственного развития человека благодаря развитию технологий будущего. Спрогнозированы возможные риски, связанные с неконтролируемым развитием технологий, в том числе в области генной модификации человека и использовании искусственного интеллекта. Предложена оригинальная концепция изменений в человеческой жизни, которые будут вызваны синергетическим эффектом от развития NBIC-технологий. Исследованы оригинальные философские выводы, такие как изменение в мышлении про категории природного – искусственного. Полученные результаты позволяют нам считать, что современные технологии дают огромные возможности, которые следует адекватно оценивать. Их значение не ограничивается лишь бытовой сферой.

Ключевые слова: NBIC, нано, инфо, био, когно, синергетика, трансгуманизм, футурология, прогресс, технология, революция.

 

Список використаних джерел:

1. Arthur Reardon, 2011, Metallurgy for the Non-Metallurgist(2nd edition), ASM International, ISBN 978-1-61503-821-3, стор. 97.

2. Hills, Richard L. 1989. Power from Steam: A history of the stationary steam engine. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0 521 34356 9, стор. 36.

3. Jones, D.A, 1991, "Electrical engineering: the backbone of society", Proceedings of the IEE: Science, Measurement and Technology, стор. 1–10.

4. Тарароєв Я.В. Дві парадигми онтологічних підстав науки і техніки : Антропологічний вимір.// Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць.- К., 2012. Випуск 58(3) - 2012 С. 381-387.]

5. NBIC Report [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.wtec.org/ConvergingTechnologies/Report/NBIC report.pdf

6. Владленова І. В. Формування NBIC- конвергентної парадигми в сучасній науці/І. В. Владленова // Практична філософія. -К. :Центр практичної філософії, 2010, N N 4, стор. .20-26.

7. A molecular motor presentation[Electronic resource]. Mode of access: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1692765/pdf/10836501.pdf.

8. Moores law[Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.britannica.com/technology/Moores-law.

9. Project blue brain[Електронний ресурс]. Режим доступу:  https://bluebrain.epfl.ch/.

10. Bryden, J.; Cohen, N, 2004. Schaal, S.; Ijspeert, A.; Billard, A.; Vijayakumar, S.; et al., eds. A simulation model of the locomotion controllers for the nematodode Caenorhabditis elegans. From Animals to Animats 8: Proceedings of the eighth international conference on the Simulation of Adaptive Behaviour. стор. 183–92.

11. Krucoff, Max O.; Rahimpour, Shervin; Slutzky, Marc W.; Edgerton, V. Reggie; Turner, Dennis A, 2016. "Enhancing Nervous System Recovery through Neurobiologics, Neural Interface Training, and Neurorehabilitation". Neuroprosthetics, стор. 48.

12. Horgan J. The Final Frontier. Discover 27. № 10[Електронний ресурс]. Режим доступу:  http://www.johnhorgan.org/the_final_frontier_61294.htm

13. Шамис А. 2006,  Пути моделирования мышления, стор 15.

14. Андроід Філіпа Діка [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hansonrobotics.com/robot/philip - k - dick - android/

15. Edwards, Steven A, 2006. The Nanotech Pioneers: Where Are They Taking Us?. Weinheim: Wiley-VCH. стор. 201.

16. Циолковський К.Е, 1933, Важкість зникла. стор. 115. 

 

© Р. В. Клименко

© 2018 Київський національний університет імені Тараса Шевченка